Общи условия за ползване

Онлайн магазина на ecotherm.bg е предназначен за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за ползването на уебсайт-а и заявяването и закупуването на предлаганите чрез ecotherm.bg – електронна интернет-страница стоки, между ecotherm.bg, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, от една страна и от друга – лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост „Клиент“.

Доколкото предлаганите от ecotherm.bg стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът се задължава да уведоми Клиента като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в ecotherm.bg или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Доставчика, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

 • „Уебсайт/сайт“ („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 • „Клиент“ е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, които са приели настоящите Общи условия.
 • „Клиентски профил“ е обособена част от ecotherm.bg, съдържаща информация за Клиентa, която е предоставил при регистрацията му и съхранявана от Доставчика, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия ecotherm.bg, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
 • „Потребителско име“ е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в ecotherm.bg.
 • „Парола“ е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в ecotherm.bg стоки и услуги.
 • „Производител“ е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата ,или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
 • „Опаковка“ са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
 • „Продажна цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
 • „Случайно събитие“ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
 • „Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.“IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 • „Бисквитка“ („cookie“), е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.
 • „Търговски съобщения“ са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките или услугите на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 • „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, в това число изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 • „Интернет страница“ е съставна и обособена част от уебсайт.

 

 

 

 

Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в ecotherm.bg стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента с тези Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в ecotherm.bg изисквания за конкретните стоки.

Всички цени в ecotherm.bg са в български левове, с включен ДДС.

Указаните в ecotherm.bg цени на отделните стоки са за единично количество.

Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.

Разходите за доставка на територията на Република България са описани враздел УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА.

Терминологията, която е употребена в тези условия за доставка, е съгласувана с раздел ТЕРМИНИ от Общите условия. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в ecotherm.bg стоки, Клиентът трябва да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма. При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът предоставя пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Доставчика данни. Така създава своя потребителски профил. В случай, че Клиентът предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на потребителския профил на Клиента. Преди извършване на заявка, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма. Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в ecotherm.bg стоки, след като влезе в потребителския си профил с правилно попълнени потребителско име и парола. Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия – определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Купи“, обозначен срещу съответна стока. Ако такъв бутон липсва, значи съответният артикул евентуално не е наличен. В този случай не е посочена и цена. При това положение се дава възможност на Клиента да отправи запитване до ecotherm.bg чрез формата за контакти или чрез посочените телефони в секция Контакти на сайта. Така клиентът пълни своята „количка“. Процесът завършва с натискането на бутона „Поръчка“. След преглед на информацията за поръчката с възможност за промяна на адреса за доставка, попълване на необходимите данни за фактура/ако Клиентът желае такава/ и избиране на начина на заплащане, се стига до потвърждаване на поръчката с натискане на бутона „Потвърждавам поръчка“. Това става възможно след като Клиентът постави отметка, с която удостоверява, че той се е запознал с Общите условия за извършване на поръчка. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката за покупка се приема от Доставчика чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа информация за основните характеристики на потвърдената поръчка. Заявката поражда действие между страните, след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция. Статусът на поръчките на Клиента може да бъде проверен от него във всеки един момент в секцията „Настройка на профила“, която е видима когато Клиентът е влязъл в потребителския си профил. Договорът между Доставчика и Клиента се счита за сключен след потвърждаване на заявката от Доставчика. ecotherm.bg поема задължението да се обади на обявения от Клиента телефон, за да уточнят времето и ако е необходимо мястото за получаването на стоката от потвърдената поръчка, както и други съпътстващи продажбата подробности. Стоката се предава на Клиента във всички случаи след като Клиентът заплати за нея. Стоката се доставя в подходяща опаковка, съобразно вида й и транспорта за доставка. Стоката се предава на Клиента или на трето, посочено от Клиента лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение и извършване на плащане. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока:

 • Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • Когато при транспортирането стоката, същата е била повредена по вина на Доставчика.

Заедно със стоката Клиентът получава и документ/фактура или касова бележка/.

Стойността на доставката се поема изцяло от Клиента, като тя се базира на ценоразписа на избрана куриерска фирма, плюс стойността на наложения падеж.

a/ По банков път, след издаване на платежен документ след регистрация и поръчка.
b/ Чрез наложен падеж при получаване на стоката. Този начин на плащане е валиден при поръчки до 1500лв.

Доставчикът полага грижа информацията в интернет-страницата да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет-страницата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

Доставчикът не гарантира, че достъпът до интернет-страницата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика.

Доставчикът не носи отговорност за начина, по който Клиентът използва уебсайта ecotherm.bg, както и възможните злоумишлени и противоправни действия, извършвани от Клиента.

      Клиентът се задължава:

 • Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; – да плати цената на заявената от него стока в сроковете и по начина, предвидени в тези Общи условия; – да заплати разходите по доставката, предвидени и описани в раздел 6.СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКАТА;
 • Да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения от него адрес от негово име;
 • Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
 • Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;
 • С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход“;
 • Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
 • При ползване на уебсайта ecotherm.bg да не извършва злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават българското законодателство;
 • Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • Да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на интернет-страницата;
 • Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват интернет-страницата, както и да не използва интернет-страницата по начин, предизвикващ отказ от услугите („denial of service“);
 • Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в ecotherm.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

      Клиентът има право на:

 • Достъп в режим онлайн до ecotherm.bg при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.
 • Достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.
 • Да не дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни от получаването и при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана ( чл. 55 от ЗЗП).

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.

Отказ от поръчка и връщане при следните условия:

Потребителят може да върне закупения продукт в срок от 14 дни от датата на получаването му при следните условия:

 • Продуктът е с ненарушена цялост и запазена оригинална опаковка;
 • Няма установени следи от употреба и повреди;
 • Наличие на оригинална фактура (документ, доказващ покупката на продукта от онлайн магазина);
 • Разходите по връщане на продукта при отказ на клиента е за негова сметка.

Закупен продукт от сайта ecotherm.bg може да бъде заменен с друг при необходимост или върнат, ако клиентът откаже замяна, в срок от 14 дни от датата на получаването му.

Доставчикът има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент на интернет-страницата може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Доставчикът гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.

Доставчикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез интернет-страницата – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, Доставчикът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Доставчикът има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.
Доставчикът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите :

 • Когато е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;
 • Когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • Както в други посочени в закона случаи.

Защита на личните данни:

Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на този on-line магазин.

Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията за посетителите. Като използвате този on-line магазин, Вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели.

On-line магазина Ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с Вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на Ваше евентуално запитване или да Ви изпратим закупените стоки на посочен от Вас адрес. Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от Вас продукт или на законоупълномощените лица.

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

Съдържанието на уеб сайта е със запазени авторски права. Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или секции, снимки и други документи е позволено единствено при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати. Забранява се всяко възпроизвеждане (цялостно или частично), промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на уеб сайта на Доставчика за каквито и да са публични или търговски цели без писменото разрешение на Доставчика и/или носителят на авторското право. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия ecotherm.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.