февруари 05 2019 0Коментара

Екодизайн на прага на България: какво означава това? /част 2

Как да избираме разумно отопление? Биомаса или да !?

Кои са основните принципи, обхванати от регламентите за екодизайн?

Двата регламента на ЕС, свързани с екодизайна на отоплителните устройства, определят минималните изисквания, на които трябва да отговарят продуктите на твърдо гориво, използвани за отопление, за да бъдат въведени на пазара в ЕС.

Тези изисквания са свързани с два аспекта, които са идентифицирани като важни за целите за опазване на околната среда:

  • Енергийна ефективност;
  • Емисии на прахови частици (РМ), газообразни органични съединения (ОGC), въглероден оксид (СО) и азотни оксиди (NOx).

Регламентите на ЕС обаче не само определят основните изисквания. Също така те установяват методи за измерване и изчисление, които трябва да бъдат хармонизирани на европейско равнище. Те трябва да бъдат надеждни, точни, възпроизводими и основани на напреднали и общопризнати методи на измерване.

Какво означава това за потребителите?

  • По-ниска консумация на енергия за отопление;
  • Повече парични спестявания;
  • Опазване на околната среда;
  • Подобряване качеството на въздуха.                                                                                                                                                               

Регламент ЕС 2015/1189 на комисията от 28 април 2015 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво:Настоящият регламент определя изискванията за екопроектиране за предлагане на пазара и пускане в експлоатация на котли на твърдо гориво с номинална топлинна мощност 500 kW или по-ниска, включително онези, включени в комплекти на котли на твърдо гориво, допълнителни топлоизточници, регулатори на температурата и соларни съоръжения, както са определени в регламента.Котлите на твърдо гориво трябва да отговарят на изискванията за екодизайн, определени в регламент ЕС 2015/1189, считано от 1 януари 2020г.

Настоящият регламент не се прилага за:

  • Котли, произвеждащи топлина само с цел осигуряване на гореща вода за питейни или санитарни нужди;
  • Котли за отопление и разпределение на газообразни топлоносители като пара или въздух;
  • Когенерационни котли на твърдо гориво с максимална електрическа мощност 50 kW или повече;
  • Котли на недървесна биомаса.

ecotherm