февруари 05 2019 0Коментара

Екодизайн на прага на България: какво означава това? / част 3

Изисквания на Екодизайн към изделията

Какви са изискванията за екодизайн към котлите на твърдо гориво?

От 1 януари 2020г. котлите на твърдо гориво трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Сезонната енергийна ефективност1 при отопление на котли с номинална топлинна мощност до 20 kW включително да е не по-ниска от 75%;
 • Сезонната енергийна ефективност при отопление на котли с номинална топлинна мощност над 20 kW да е не по- ниска от 77%;
 • Сезонните емисии на прахови частици (РМ) при отопление да не надхвърлят 40 mg/m3 за котли с автоматично горивоподаване и съответно да не надхвърлят 60 mg/m3 за котли с ръчно горивоподаване;
 • Сезонните емисии на органични газообразни съединения (OGC) при отопление да не надхвърлят 20 mg/m3 за котли с автоматично горивоподаване и съответно да не надхвърлят 30 mg/m3 за котли с ръчно горивоподаване;
 • Сезонните емисии на въглероден оксид (CO) при отопление да не надхвърлят 500 mg/m3 за котли с автоматично горивоподаване и съответно да не надхвърлят 700 mg/m3 за котли с ръчно горивоподаване;
 • Сезонните емисии на азотни оксиди (NOx) при отопление, изразени като азотен диоксид, да не надхвърлят 200 mg/m3 за котли на биомаса и съответно да не надхвърлят 350 mg/m3 за котли, използващи изкопаеми горива.

1Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) означава отношението между отоплителния товар за определен отоплителен сезон, покриван от котел на твърдо гориво и годишната консумация на енергия, която се изисква, за да се покрие този товар, изразено в %.

Тези изисквания трябва да се изпълняват за предпочитаното гориво, както и за всяко друго подходящо гориво за котел на твърдо гориво.

GreenEco-Therm-PELLETHERM-PHAETHON-2018-vol.2 EN
2019-02-05_150448

2 PM – прахови частици, OGC – органични газообразни съединения, CO – въглероден оксид, NOx – азотни оксиди.

3 Стойностите се изразяват стандартизирано, на база сухи димни газове при 10% кислород и стандартни условия при 0 °C и 1,013 милибара.

testo bear_master

Регламент ЕС 2015/1185 на комисията от 24 април 2015 година за изпълнение на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво:

Настоящият регламент установява изисквания за екопроектиране във връзка с предлагането на пазара и въвеждането в експлоатация на локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво (печки и камини) с номинална топлинна мощност от 50 kW или по-малко.

Настоящият регламент не се прилага за:

 • Локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво, които са предназначени по спецификация единствено за изгаряне на недървесна биомаса;
 • Локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво, които са предназначени по спецификация само за използване на открито;
 • Локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво, чиято директна топлинна мощност е по-ниска от 6% от комбинираната директна и индиректна топлинна мощност при номиналната топлинна мощност;
 • Локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво, които не са сглобени в завод, или не са предоставени като сглобяеми компоненти или части от един единствен производител, които следва да бъдат сглобени на място;
 • Въздухонагревателни продукти;
 • Нагреватели за сауна.

Локалните отоплителни топлоизточници на твърдо гориво трябва да съответстват на следните изисквания на регламента, считано от 1 януари 2022 г.:

 • Сезонната енергийна ефективност при отопление на локалните отоплителни топлоизточници на твърдо гориво с открита горивна камера трябва да бъде не по-малка от 30%;
 • Сезонната енергийна ефективност при отопление на локалните отоплителни топлоизточници на твърдо гориво със закрита горивна камера, използващи гориво, различно от пресован дървен материал под формата на пелети, трябва да бъде не по-малка от 65%;
 • Сезонната енергийна ефективност при отопление на локалните отоплителни топлоизточници на твърдо гориво със закрита горивна камера, използващи като гориво пресован дървен материал под формата на пелети, трябва да бъде не по-малка от 79%;
 • Сезонната енергийна ефективност при отопление на готварските печки трябва да бъде не по-малка от 65%.

Изисквания към стационарни отоплителни устройства на твърдо гориво:       

Горна граница на допустимите емисии съгласно регламент ЕС 2015/1185

2019-02-05_152334

ecotherm