февруари 05 2019 0Коментара

Екодизайн на прага на България: какво означава това? / част 4

Надзор и ефект

До какво ще доведе редуцирането на емисиите при оползотворяване на дървесна биомаса под формата на пелети в сектор битово отопление?

 • Намаляване използването на отоплителни устройства без автоматично управление;
 • Намаляване на изгарянето на пелети при неоптимални условия;
 • Добра поддръжка на съществуващи и нови отоплителни устройства;
 • Използването на дървесни пелети, които отговарят на изискванията на европейските стандарти.Надзорът на пазара е функция на националните органи в страните-членки и включва:
 • Проверка на техническата документация на продуктите;
 • Тестване на продукти;
 • Проверка на енергийни етикети и сертификати на продуктите в търговската мрежа и интернет;
 • Проверка на произволен и/или конкретен продукт въз основа на риска;
 • Трансгранично сътрудничество (чрез групата за административно сътрудничество и съвместни действия, финансирани от ЕС).

Какъв е очаквания годишен и дългосрочен ефект на мерките за екопроектиране?

За котли на твърдо гориво (регламент ЕС 2015/1189) с хоризонт до 2030 г.:

 • Намаляване на праховите частици (РМ) с 10 kton/година;
 • Намаляване на органични газообразни съединения (ОGC) с 14 kton/година;
 • Намаляване на въглероден оксид (СО) с 130 kton/година.

За локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво (регламент ЕС 2015/1185) с хоризонт до 2030 г:

 • Намаляване на праховите частици (РМ) с 27 kton/година;
 • Намаляване на органични газообразни съединения (ОGC) с 5 kton/година;
 • Намаляване на въглероден оксид (СО) с 399 kton/година.

Какви биха били успешните национални политики, които да доведат до ефективно намаляване на емисиите в атмосферния въздух в сектор битово отопление?

 • Провеждане на информационни кампании, неформални платформи и експертни събития в страната;
 • Въвеждане на целеви субсидии за замяна на неефективните отоплителни устройства, генериращи високи емисии с нови автоматизирани уреди, използващи дървесните пелети като екологично гориво;
 • Използване на ресурсите на национални и оперативни програми в различни сектори на икономиката и общините за финансиране на проекти за замяна на старите, замърсяващи въздуха отоплителни устройства с нови екологични уреди с висока ефективност;
 • Забрана използването на твърди изкопаеми горива за битово отопление;
 • Въвеждане на комбинирани мерки за борба с енергийната бедност.

 

ecotherm