февруари 06 2019 0Коментара

Екодизайн на прага на България: какво означава това? / част 5

Енергийно етикиране

Енергийно етикетиране: какво се променя за потребителя?

Какви са разпоредбите на ЕС за ErP („Продукти, свързани с енергопотреблението“)?

През 2015 г. Европейският съюз издаде основни регламенти за отоплителни уреди (ErP разпоредби), които включват отоплителни котли, печки и камини на дърва и  дървесни пелети.

Целта на тези регламенти бе да се въведе на европейския пазар само продукти от „последно поколение”, задължително снабдени с конкретен енергиен информационен етикет (Energy Labeling) с относителния енергиен клас на отоплителното устройство.

Основни цели на европейската директива за енергийно етикиране (2010/30/ЕО):

 • Позволява на Комисията да определи задължителен енергиен етикет за продукти, свързани с енергопотреблението;
 • Етикетът показва енергийна ефективност в процеса на използване;
 • Показване на информация за използването на други основни източници на енергия;
 • Производителите трябва да предоставят етикета, а доставчиците и търговците трябва да го покажат.

По отношение на продуктите от биомаса, регламентите за ErP влизат в сила в 28-те държави-членки на ЕС и във всички страни от европейското икономическо пространство на следните дати:

 • За котли на биомаса задължението за етикетиране влезе в сила на 1 април 2017 г. (Регламент на ЕС 2015/1187);
 • За домакинските уреди за биомаса, следователно пелетите и камините за изгаряне на дървесина, задължението за етикетиране влезе в сила на 1 януари 2018 г. (Регламент на ЕС 2015/1186).

Регламентът за етикетиране на котли ЕС 2015/1187 определя изисквания за енергийното етикетиране на:

 • Котли на твърдо гориво с номинална топлинна мощност от 70 kW или по-малко;
 • Пакети от котел на твърдо гориво с номинална топлинна мощност от 70 kW или по-малко с:
 • Допълнителни нагреватели;
 • Устройства за контрол на температурата;
 • Слънчеви устройства.
Energy-et-01

 Как се разчита енергийното етикетиране за котли на твърдо гориво?

Енергийният етикет е необходимо да включва следната информация за котлите на  твърдо гориво:

 1. Името и търговската марка на доставчика;
 2. Идентификационните данни на модела на доставчика;
 3. Енергийния клас на устройството, по скала от G до A ++;
 4. Номиналната топлинна мощност на устройството, т.е. нейната номинална изходна мощност, изразена в kW;
Energy-et-02
Как се разчита енергийното етикетиране за печки и камини?

От 1 януари 2018 г. всички печки и камини в продажба трябва да имат енергиен етикет, подобен на този, свързан с големи уреди от години.

Енергийният етикет е необходимо да включва следната информация за печките и камините на  твърдо гориво:

 1. Името и търговската марка на доставчика;
 2. Идентификационните данни на модела на доставчика;
 3. Енергийния клас на устройството, по скала от G до A ++;
 4. Директната топлинна мощност на устройството, т.е. нейната номинална изходна мощност, изразена в kW;
 5. Индиректната топлинна мощност, която е мощността, освободена от устройството към водата на системата, изразена в kW.

ecotherm