януари 29 2019 0Коментара

Екодизайн на прага на България: какво означава това?

Как да избираме разумно отопление? Биомаса или да !?

Сигурният начин за отопление с неутрално въздействие върху емисиите на СО2 в атмосферния въздух ! 

Сезонна ефективност – дефиниция и значение.

Екологичният характер на горивото за отопление във формата на дървесни пелети е неоспорим. Този възобновяем източник на енергия има значително неутрално въздействие върху емисиите на CO2 в атмосферния въздух и позволява отделяне на 95% по-малко общи емисии на CO2, в сравнение с еквивалентното използване на традиционно изкопаемо (фосилно) гориво, като природен газ или дизелово гориво, като също се вземат предвид и генерираните емисии, свързани с добива, преработката и транспортирането на самото гориво. От друга страна обаче, ако дървесните пелети се изгарят в технологично остарели и амортизирани горивни устройства, те могат да повлияят на качеството на въздуха, особено по отношение на емисиите на прахови частици и неизгорели газове. Постепенната подмяна на остарели горивни устройства с пелетни горелки, отоплителни котли и камини от последно поколение би намалила драстично това въздействие.

Замърсяване на въздуха

Ето защо, Европейският съюз ще въведе и екологични критерии за проектиране и енергийно етикиране на отоплителни устройства, оползотворяващи дървесна биомаса. Производителите ще трябва да се съобразяват с тях и това ще доведе до по-добро екологично използване на новите продукти на дървесна биомаса, предлагани на европейския пазар и като цяло по-ниски вредни емисии, изпускани в атмосферния въздух.

Директиви 2019

Регламентите за екопроектиране (екодизайн) ще влязат в сила в 28-те държави-членки на ЕС и във всички страни от европейското икономическо пространство на следните дати:

 • За котли на биомаса изискването за екопроектиране ще започне от 1 януари 2020 г. (Регламент на ЕС 2015/1189);
 • За домакински уреди за биомаса, т.е. за печки и камини, изискването за екодизайн ще влезе в сила на 1 януари 2022 г. (Регламент на ЕС 2015/1185).

 По отношение на продуктите, оползотворяващи биомаса, регламентите за енергийно етикиране са вече влезли в сила в 28-те държави-членки на ЕС и във всички страни от европейското икономическо пространство на следните дати:

 • За котли на биомаса задължението за етикетиране влезе в сила на 1 април 2017 г. (Регламент на ЕС 2015/1187);
 • За домакинските уреди за биомаса, следователно пелетите и камините за изгаряне на дървесина, задължението за етикетиране влезе в сила на 1 януари 2018 г. (Регламент на ЕС 2015/1186).

Основни цели на европейската директива за екодизайн  (2009/125/ЕО):

 • Екодизайнът взема под внимание всички въздействия на даден продукт върху околната среда още от най-ранния етап на проектиране;
 • Позволява на Комисията да определи изисквания за екологични показатели на продукти, свързани с енергопотреблението (продукти със значителни продажби /търговия в ЕС);
 • Основният фокус е върху енергията в етапа на използване;
 • Може да адресира други значими екологични параметри (например емисии);
 • Изискванията трябва да бъдат изпълнени, за да може даден продукт да бъде пуснат на пазара;
 • Изискванията за екопроектиране не трябва да намаляват функционалността на продукта, неговата безопасност или да оказват отрицателно въздействие върху неговата достъпност или здравето на потребителите;
 • Изискванията са хармонизирани в целия ЕС.

Кои са основните принципи, обхванати от регламентите за екодизайн?

Двата регламента на ЕС, свързани с екодизайна на отоплителните устройства, определят минималните изисквания, на които трябва да отговарят продуктите на твърдо гориво, използвани за отопление, за да бъдат въведени на пазара в ЕС.

Тези изисквания са свързани с два аспекта, които са идентифицирани като важни за целите за опазване на околната среда:

 • Енергийна ефективност;
 • Емисии на прахови частици (РМ), газообразни органични съединения (ОGC), въглероден оксид (СО) и азотни оксиди (NOx).

Регламентите на ЕС обаче не само определят основните изисквания. Също така те установяват методи за измерване и изчисление, които трябва да бъдат хармонизирани на европейско равнище. Те трябва да бъдат надеждни, точни, възпроизводими и основани на напреднали и общопризнати методи на измерване.

Какво означава това за потребителите?

 • По-ниска консумация на енергия за отопление;
 • Повече парични спестявания;
 • Опазване на околната среда;
 • Подобряване качеството на въздуха.                                                               

Регламент ЕС 2015/1189 на комисията от 28 април 2015 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво:Настоящият регламент определя изискванията за екопроектиране за предлагане на пазара и пускане в експлоатация на котли на твърдо горивосноминална топлинна мощност 500 kW или по-ниска, включително онези, включени в комплекти на котли на твърдо гориво, допълнителни топлоизточници, регулатори на температурата и соларни съоръжения, както са определени в регламента.Котлите на твърдо гориво трябва да отговарят на изискванията за екодизайн, определени в регламент ЕС 2015/1189, считано от 1 януари 2020г.

Настоящият регламент не се прилага за:

 • Котли, произвеждащи топлина само с цел осигуряване на гореща вода за питейни или санитарни нужди;
 • Котли за отопление и разпределение на газообразни топлоносители като пара или въздух;
 • Когенерационни котли на твърдо гориво с максимална електрическа мощност 50 kW или повече;
 • Котли на недървесна биомаса.

ecotherm